Obsługa księgowa

obsługa księgowa zabrzeZakres obsługi księgowej:

  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
  • Rozliczanie należności i zobowiązań z wyciągów bankowych i raportów kasowych
  • Monitorowanie stanu rozrachunków w aspekcie ewentualnej korekty VAT lub korekty kosztów w związku z nieterminowym regulowaniem płatności
  • Sporządzanie i elektroniczne przekazywanie deklaracji podatkowych
  • Rozliczenia roczne (CIT, PIT)
  • Sprawozdawczość finansowa